Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem w podmiocie o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kołobrzegu jest Dyrektor Szkoły - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych - kontakt:  Bartłomiej Parus tel. nr 693758674, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 4. dbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;

 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych

  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

  3. żądania usunięcia danych, gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   1. osoby te kwestionują prawidłowość danych

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
(pomiar temperatury i wszystkie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Szkole Podstawowej nr 4
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu,
ul. Kupiecka 1, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa.
4. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
5. Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Pani/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.