Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że od poniedziałku tj. 26 kwietnia 2021 r. do 02 maja 2021 r. w naszej szkole lekcje w klasach I - III realizowane będą hybrydowo (zdalnie w domu lub stacjonarnie w szkole)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że od poniedziałku tj. 22 marca 2021 r. w naszej szkole lekcje oraz zajęcia specjalistyczne w klasach I-III realizowane będą zdalnie.

Od 18.01.2021 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I- III. Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę zdalną. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji umieszczonym w e-dzienniku. 

Życzę powodzenia, a przede wszystkim zdrowia.

Jolanta Wasila 

dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Zgodnie z zapowiedzią Premiera RP informuję, że nauczanie zdalne potrwa do 22.12.2020 r.

Dni: 21, 22.12.2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych. W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 16:00.

Przerwa świąteczna będzie trwała: od 23.12.2020 r. do 03.01.2021 r. 

Ferie zimowe rozpoczną się od 04.01.2021 r. – trwać będą do 17.01.2021 r. O wszystkich zaistniałych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Jolanta Wasila

dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

Od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zawieszam zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III oraz przedłużam naukę zdalną uczniom klas IV – VIII.

Zajęcia lekcyjne i specjalistyczne, wynikające z pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, w czasie rzeczywistym poprzez platformę Office 365 (MsTeams).  Brak zgłoszenia ucznia na zajęciach będzie wpisywany w dzienniku jako nieobecność.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. w naszej szkole lekcje oraz zajęcia specjalistyczne w klasach I-III realizowane będą stacjonarnie, natomiast w klasach IV-VIII wprowadzone zostanie nauczanie zdalne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że  14 października 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędą się zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej dla klas I-VIII od 7:00 do 16:00.

Jolanta Wasila
Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu

 ZAJĘCIA  I  PRZERWY  MIĘDZYLEKCYJNE  ODBYWAJĄ  SIĘ  ZGODNIE  Z  USTALONYMI  DZWONKAMI BEZ  SYGNAŁU  DŹWIĘKOWEGO

Jolanta  Wasila
 Dyrektor SP nr 4 w Kołobrzegu 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu informuje, że spotkania rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcami przyszłorocznych klas I odbędą się w dniach:

- kl. I a - 26.08.2020 r. (środa) godz. 17:00 - sala 108

- kl. I b - 27.08.2020 r. (czwartek) godz. 17:00 - sala 108

16, 17, 18 czerwca  2020 roku  są dniami  wolnymi od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. W  tych  dniach  ósmoklasiści piszą egzamin. Od  godziny  8:30 do 13:00 szkoła nie będzie czynna. Świetlica  szkolna  czynna  od  godziny  7:30  do  16:00.

Jolanta  Wasila
Dyrektor SP nr 4

Od dnia 16.03.2020r. lekcje będą odbywały się z wykorzystaniem zasobów Internetu np. e-podręczników, Squli oraz różnych portali edukacyjnych. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny będą informować uczniów i rodziców, jakie wiadomości i umiejętności należy powtórzyć, przećwiczyć.