Miasto Kołobrzeg otrzymało grant w wysokości 578 773,00 zł w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7


Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie - Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Granty w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA" przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 - 8 ustawy Prawo Oświatowe.

W ramach przedmiotowego projektu zakupione zostaną m.in. środki ochrony indywidualnej, sprzęt niezbędny do ochrony przed zakażeniami oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do podległych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych.

PLAKAT-PROJEKTU