POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego Artura Mackiewicza
"TROPIMY JESIEŃ"

REGULAMIN

Organizatorem konkursu "TROPIMY JESIEŃ" jest Anna Trott nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym uczniom, zaprezentowania swoich umiejętności, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz wyrabianie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody - uchwycenie zmian zachodzących w przyrodzie.

Temat: "TROPIMY JESIEŃ"

 • Uczestnicy:
  • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu kołobrzeskiego - klasy IV-VI
 • Warunki uczestnictwa:
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem. Interpretacja tematu zależy od fotografującego
  • Sugeruje się wewnętrzny konkurs, w którym nauczyciele wytypują najlepsze prace do głównego konkursu
  • Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac
  • Zdjęcia mają być wykonane techniką cyfrową i wywołane na papierze fotograficznym w formacie A5. Do zdjęć dołączamy płytę CD (na płycie proszę zamieścić kopię cyfrową nadesłanych zdjęć z zachowaniem formatu źródłowego). Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Prace każdego ucznia umieszczamy w oddzielnej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz klasą, nazwą szkoły i ilością zamieszczonych prac
  • Tak zabezpieczone prace wszystkich uczniów opiekun danej szkoły umieszcza w jednej dużej zbiorczej kopercie, którą oznacza: Nazwa konkursu, nazwa szkoły, liczba załączników (kopert). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych
 • Termin i warunki dostarczenia prac:
  • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu ul. Kupiecka
   78-100 Kołobrzeg
   z dopiskiem “Konkurs Fotograficzny - "TROPIMY JESIEŃ". Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 XI 2008r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe podczas przesyłki prac konkursowych pocztą.
 • Zasady przyznawania nagród:
  • Zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
  • Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję i nie podlegają zwrotowi.
  • Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 3 najciekawsze prace i przyzna za nie nagrody.
  • Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.sp4.kolobrzeg.pl ( 9grudzień 2008/styczeń 2009)
  • Informacja o terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu, zostanie podana do publicznej wiadomości.
 • Uwagi końcowe
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich
  • Regulamin konkursu dostępny jest w Internecie na stronie www.sp4.kolobrzeg.pl