pldaenderusvuk

GODZINY PRACY LOGOPEDY
(II semestr 2016/2017)

Poniedziałek

 • 12:45 - 13:45 - kl. II E - 2 os
 • 13:45 - 14:45 - kl. IV B, V C - 2 os
 • 14:45 - 15:45 - kl. II C - 2 os

Wtorek

 • 10:35 - 11:35 - kl. II B - 2 os
 • 11:45 - 12:45 - kl. II E  - 2 os
 • 12:45 - 13:45 - kl. II D - 3 os
 • 13:45 - 14:45 - kl. IV D, II A - 2 os
 • 15:30 - 16:30 - kl. II C, II D - 2 os

Środa

 • 08:40 - 09:40 - kl. III D - 1 os
 • 10:30 - 11:30 - kl. II C - 3 os
 • 11:50 - 12:50 - kl. I A - 3 os
 • 12:45 - 13:45 - II F - 3 os
 • 13:45 - 14:45 - III A, III C - 3 os
 • 14:45 - 15:45 - VI A - 1 os

Czwartek

 • 09:35 - 10:35 - I C - 2 os
 • 11:50 - 12:50 - III D - 3 os
 • 12:50 - 13:50 - II B - 3 os
 • 14:35 - 15:35 - VB, VI B, VI D - 3 os

Piątek

 • 08:40 - 09:40 - kl. II A - 1 os
 • 09:40 - 10:40 - kl. II A - 2 os
 • 10:45 - 11:45 - kl. I B - 3 os
 • 11:45 - 12:45 - kl. II F - 3 os