pldaenderusvuk

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W KOŁOBRZEGU

im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( DZ. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ).

  2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 526) z późniejszymi zmianami.

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001. Nr 61, poz. 624) z późniejszymi zmianami.

  4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz.562).

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.520.

  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
    publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r., poz.532).


Zobacz pełny dokument "Statut Szkoły Podstawowej Nr 4"
zmieniony: sierpień 2016 r. - aktualny